കാരാട്ട് റസാഖ് / Karat Razack

മണ്ഡലം/Constituency കൊടുവള്ളി / Koduvally
പാർട്ടി /Party സ്വതന്ത്രൻ / Independent
വയസ്/Age 51
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications എട്ടാം ക്ലാസ്  /8th Class
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA ഇത്തവണ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു/ Elected for the first time.
Mail id koduvally-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission  –
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ
 2. ഭൂമിയുടെ ന്യായവില
 3. ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ സംസ്ക്കാരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് നടപടി
 4. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം തടയല്‍ നിയമം
 5. മരാമത്ത് പണികളുടെ ‘ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ്’
 6. സാമൂഹ്യ വനവല്‍ക്കരണ പദ്ധതി
 7. സ്പോര്‍ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍
 8. വിജിലന്‍സിന് സ്വതന്ത്ര അധികാരം
 9. സംസ്ഥാന സംരംഭക മിഷൻ
 10. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍
 11. നഗര ഗതാഗത കോര്‍പ്പറേഷന്‍
 12. അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായുളള പദ്ധതി
 13. ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

 

Financial Business  / ധനകാര്യം

 

 1. ബജറ്റ് ചർച്ച

 

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s