പി കെ കുഞ്ഞാലികുട്ടി / P K Kunhalikutty

മണ്ഡലം/Constituency വേങ്ങര / Vengara
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്/ Indian union Muslim League
ജനനതീയതി /Date of Birth 6 ജനുവരി 1961 / 6 January 1961
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദം/ Degree
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA  1982, 1987, 1991, 1996, 2001 & 2011
Mail id vengara-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission  _
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions

 _

 

Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച
  1. ചർച്ച

Financial Business / ധനകാര്യം

_

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

Image source : Alchetron.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: