പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ / P Sreeramakrishnan

 

മണ്ഡലം/Constituency പൊന്നാനി / Ponnani
പാർട്ടി /Party കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ / Communist Party of India
വയസ്/Age 48
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദം /Degree
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA  
Mail id ponnani-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

Not applicable /ബാധകമല്ല

 

Speaker of Kerala Assembly /  സ്പീക്കർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു

 

 

Image courtesy :http://www.keralaassembly.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s