വി അബ്ദുറഹിമാൻ / V Abdurahiman

 

മണ്ഡലം/Constituency താനൂർ/ Tanur
പാർട്ടി /Party നാഷണൽ സെക്യൂലർ കോൺഫറൻസ് / National Secular Conference
വയസ്/Age 53
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications പത്താം ക്ലാസ്സ് / 10th standard
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA
Mail id tanur-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission  _
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. റോഡ് സേഫ്റ്റി കോര്‍ രൂപീകരണം
 2. പാഠ പുസ്തക അച്ചടിയും വിതരണവും
 3. സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം
 4. സംസ്ഥാനം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
 5. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി
 6. ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതി
 7. ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ നടപടി
 8. സംസ്ഥാനത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഒാഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
 9. ക്യാമ്പസുകളെ പുകയില – ലഹരി വിമുക്തമാക്കാന്‍ നടപടി
 10. വാണിജ്യ നികുതി വെട്ടിപ്പ്
 11. പകര്‍ച്ചവ്യാധികളും മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ ശുചീകരണ പ്രര്‍ത്തനങ്ങളും
 12. സര്‍ക്കാര്‍ അശുപത്രികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍
 13. നഷ്ടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ ലാഭകരമാക്കാന്‍ നടപടി
 14. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തിൽപെട്ടവരുടെ സമഗ്ര വികസനം
 15. കെ.പി.എന്‍.എം. യു.പി. സ്കൂള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നടപടി
 16. ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകള്‍
 17. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
 18. ഡിഫ്ത്തീരിയയ്ക്കെതിരെയുളള പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
 19. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചൂഷണവും എയര്‍ കേരളയും
 20. പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം
 21. സംസ്ഥാനത്തെ തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍
 22. തിരുവനന്തപുരം – മംഗലാപുരം അതിവേഗ റെയില്‍പാതാ പദ്ധതി
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

_

Financial Business / ധനകാര്യം

_

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

Image courtesy: http://www.deccanchronicle.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s