ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് / John Fernandez

 

മണ്ഡലം/Constituency നോമിനേറ്റഡ് / Nominated
പാർട്ടി /Party നോമിനേറ്റഡ് / Nominated
ജനനതീയതി /Date of Birth 27 ഏപ്രിൽ 1961 / 27th April 1961
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ / 10th standard
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA 1996(നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു) / Nominated in the year 1996 also
Mail id nominated-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
 1. കൊച്ചി തുറമുഗം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. ചെറുകിട ഇടത്തരം തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനം
 2. കേരളത്തിന് ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ്
 3. ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള കേന്ദ്രസഹായം
 4. പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
 5. അക്കാദമികളുടെ പുനസംഘടന
 6. മീനാകുമാരി കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട്
 7. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 8. കൊച്ചി താലൂക്കിലെ ഭൂരഹിതർ
 9. ചെല്ലാനം വില്ലേജ്
 10. മുണ്ടംവേലിയിലെ മീന്‍ വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രം
 11. വിശാല കൊച്ചി വികസന ഏജന്‍സിയുടെ ഭൂമി വില്‍പന
 12. വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിയുടെ 2011-2016 വരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
 13. വല്ലാര്‍പാടം കണ്ടെയ്നര്‍ ടെര്‍മിനല്‍
 14. ബോട്ടുദുരന്തം
 15. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണ നിലവാരം
 16. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും പാരാമെ‍ഡിക്കല്‍ ജീവനക്കാരുടെയും ഒഴിവുകള്‍
 17. ഒന്‍പതാം ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണം
 18. സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി
 19. ജലക്ഷാമം നേരിടാന്‍ പദ്ധതികള്‍
 20. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പാലങ്ങള്‍ .
 21. ഇടക്കൊച്ചി – തോപ്പുംപടി തീരദേശ റോഡ്
 22. സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ്സുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം
 23. തീരദേശ വികസന ഏജന്‍സിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

_

Financial Business / ധനകാര്യം
 1. ബജറ്റ് ചർച്ച
Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

 

Image courtesy: http://english.mathrubhumi.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s